Skolverkets stödmaterial

I skolverkets stödmaterial ”Förskolans och skolans värdegrund; förhållningssätt, verktyg och metoder” ges råd och stöd för hur man praktiskt kan arbeta med värdegrunden, tips på litteratur som kan kopplas till arbetet samt olika metoder. Några av metoderna som till största delen bygger på samtal och ställningstagande är:

  • Deliberativa samtal
  • Sokratiska samtal
  • Filosofiska samtal
  • Metasamtal
  • Workshopar med elevaktiva teman och varierande arbetssätt
  • Värderingsövningar
  • drama/forumspel

I stödmaterialet betonas också vikten av att analysera, följa upp och utvärdera värdegrundsarbetet. Som en hjälp har Skolverket tagit fram ett material som heter BRUK (bedömning, reflektion, utveckling, kvalitét) som bygger på självskattningar av måluppfyllelsen.

 

Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” syftar till att stödja och synliggöra verksamhetens arbete med att främja barn och elevers lika rättigheter och möjligheter, samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.2 Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet.