Lgr-11 & värdegrunden

Snabbsök:

Vad är värdegrunden?

Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för:
• människolivets okränkbarhet
• individens frihet och integritet
• alla människors lika värde
• jämställdhet mellan könen
• solidaritet mellan människor
Dessa värden ska förmedlas och gestaltas och personalen ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

Läroplanen beskriver skolans uppdrag. Här är några citat som beskriver de värden som ska förmedlas:

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” Ur Lgr-11

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser till trakasserier ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” Ur Lgr-11

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll.” Ur Lgr-11

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.” Ur Lgr-11

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsrollsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen, oberoende av könstillhörighet”. Ur Lgr-11

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.” Ur Lgr-11

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Annonser